Regulamin serwisu - Kasy fiskalne Częstochowa, Serwis laptopów Częstochowa

Serwis LaptopówSerwis komputerówSerwis kas fiskalnychHostingStrony wwwObsługa informatycznaTusze / ToneryAktualizacja systemów do windows 10 Aktualizacja systemów do windows 11Wymiana Dysku HDD na SSDInstalacja Windows / Linux

Przejdź do treści

Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu
SŁOWNIK
 1. Serwis – firma BSD-NET Adrian Urzędniczek zarejestrowana w Częstochowa przy ul. 11 listopada 1/3 box 5  NIP 5771876968 z siedzibą przy ul.  Sosonowa 17 42-360 Poraj
 2. Klient – osoba lub firma zgłaszająca sprzęt do naprawy.
 3. Usługa Serwisowa – usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych na sprzęcie lub oprogramowaniu Klienta.
 4. Protokół Przyjęcia – dokument potwierdzający przyjęcie od Klienta  sprzętu do Serwisu, będący jednocześnie zleceniem Usługi Serwisowej.
 5. Protokół Wydania – dokument zawierający informację o naprawie i jej  kosztach, będący równocześnie dowodem wydania sprzętu Klientowi.
 6. Formularz Zgłoszenia – formularz elektroniczny dostępny na stronie  internetowej Serwisu, umożliwiający zlecenie Usługi Serwisowej na  odległość.
 7. Gwarancja – Zobowiązanie gwaranta (w tym przypadku Serwisu) odnośnie  usługi w stosunku do Klienta, w szczególności do naprawy, wymiany,  zwrotu należności bądź zapewnienia innych usług w przypadku, kiedy  urządzenie nie wykazuje właściwości określonych w oświadczeniu  gwarancyjnym.
 8. Reklamacja – żądanie Klienta kierowane do wykonawcy usługi,  pozostające w związku z niezadowalającą jakością lub nienależytym  wykonaniem usługi, poprzez żądanie ponownej naprawy lub zwrotu całości  bądź części zapłaconej kwoty.

9. Serwis dołoży wszelkich starań, aby naprawa była zrealizowana w jak najkrótszym czasie.
10.  Pracownicy serwisu poinformują klienta o statusie naprawy w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszonego sprzętu.
11. W przypadku braku kontaktu ze strony serwisu prosimy o kontakt ze strony Klienta w sprawie statusu naprawy.
12. Standardowo czas naprawy wynosi do 14 dni. Jednak w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu. (brak części zamiennych, usterki wymagające specjalnych procedur diagnostycznych itp.)
13. Dostarczony sprzęt podlega  standardowym testowym. W przypadku nie  wykrycia zgłaszanej usterki lub  rezygnacji z naprawy sprzętu po  dokonaniu diagnostyki i wyceny kosztów naprawy klient zostanie obciążony kosztami diagnostycznymi w kwocie 50zł brutto.
14. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji usługi. W takim przypadku serwis nie pobiera żadnych opłat.
15. Serwis nie odpowiada za nośniki pozostawione w napędach oraz za dane zawarte na twardym dysku.
16. Serwis dokonujący naprawy nie odpowiada za wady ukryte naprawianego sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, które nie są związane bezpośrednio czy pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy.
17. Należy mieć na uwadze, iż  nawet błahe z pozoru objawy usterki  mogą być wynikiem rozległego  uszkodzenia sprzętu, co może się  przekładać na możliwość pogorszenia  stanu sprzętu w procesie  diagnostyki lub naprawy, za co serwis nie  bierze żadnej  odpowiedzialności.
  
Na naprawę udziela się od 3 do 12-tu miesięcy gwarancji. Długośc gwarancji jest uzależniona od:

18-1. Napraw nietrwałych w skutkach, w takim wypadku okres gwarancji jest idywidualnie ustalany z klientem.
18-2. Wcześniej dokonywanych napraw,
18-3. Zalania zgłaszanego sprzętu cieczą,
18-4. Gwarancji nie podlegają wszelkie naprawy związane z oprogramowaniem.
System operacyjny jak i oprogramowanie nie są objęte zakresem gwarancji, z tego względu, że każdy użytkownik może dokonywać dowolnych zmian w swoim systemie i instalować dowolne oprogramowanie, za działanie których Serwis nie może odpowiadać.
18-5. W przypadku wymiany  podzespołów takich jak HDD, pamięć RAM,  itp. okres gwarancyjny obejmuje  czas gwarancji ustalony przez  producenta, jednocześnie niniejszy  regulamin nie wyklucza rękojmi.(przy sprzęcie  zakupionym na paragon)
18-6. W celu zgłoszenia Reklamacji, należy dostarczyć sprzęt do Serwisu  (osobiście lub kurierem) wraz z numerem zlecenia lub danymi osoby, na  którą zlecenie było zgłaszane oraz dokładnym opisem usterki.
18-7. Decyzje w sprawie reklamacji podejmowane są w możliwie najkrótszym  czasie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku  pozytywnie rozpatrzonej Reklamacji, Serwis zobowiązany jest do usunięcia  usterki na swój koszt lub zwrotu należności za usługę, jeśli naprawa w  obliczu nowych okoliczności okaże się niemożliwa.
18-8. Serwis będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w następujących przypadkach:
 • – używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem
 • – uszkodzeń powstałych w wyniku ingerencji w urządzenie osób trzecich
 • – dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji
 • – uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na działanie urządzenia
 • – kontaktu urządzenia z cieczą
 • – uszkodzeń wynikłych z braku należytej dbałości o sprzęt, w tym złego przechowywania lub braku odpowiedniej konserwacji.

     
19. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw.
20. Warunkiem uznania gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna, oraz dowód zakupu np. paragon.
21. Podczas reklamacji naprawy zalecane jest też dołącznie raportu z poprzedniej naprawy lub jego kopii.
22. Klientowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów naprawy w następujących przypadkach:

23-1. W czasie trwania okresu gwarancji dokonano trzech istotnych napraw a sprzęt nadal wykazuje wady,
24-2. Serwis stwierdzi, iż powstała wada nie jest możliwa do usunięcia lub jest nieopłacalna,
     
25. Okres gwarancyjny jest wydłużany o czas, jaki sprzęt przebywa w serwisie podczas napraw gwarancyjnych,
   (czas transportu do serwisu oraz jego powrót do Klienta nie jest wliaczony)
26. Po upływie 30 dni od  poinformowania Klienta o konieczności  odbioru sprzętu naliczana jest  opłata magazynowa w wysokości 2zł  (brutto) dziennie.
27. Odesłanie sprzętu po naprawie do Klienta z sewisu BSD-NET:

28-1. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki (opakowania) podczas odbioru sprzętu,
28-2. W przypadku naruszenia opakowania należy ocenić ewentualne uszkodzenia mechaniczne sprzętu przy obecności kuriera.
28-3. Serwis nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia mechaniczne sprzętu powstałe w czasie transportu,
28-4. Wszelkie roszczenia  Klienta o stanie mechanicznym sprzętu,  które nie zgłosił kurierowi w  momencie doręczenia, nie będą brane pod  uwagę.
     
29. Osoba przekazująca sprzęt do serwisu w celu dokonania naprawy akceptuje regulamin firmy BSD-NET
30. W przypadku braku dostarczenia sprzętu w ciągu 14 dni od jego zgłoszenia zlecenie zostanie anulowane.
31. Wypełniając formularz,  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w celu realizacji  zlecenia serwisowego na podstawie  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002r. nr 101, poz. 926 z  późniejszymi zmianami).
tel: +512290064
       +343633332
  E-mail:
BSD-NET
Al. 11-listopada 1/3
CH Estakada box 5 - parter
42-200 Częstochowa
Kasy fiskalne Częstochowa
Wróć do spisu treści